Indian Phytopathological Society 

New Delhi

Fellow of Indian Phytopathological Society (FPSI) - Guidelines