Indian Phytopathological Society 

New Delhi

Login

A.P. Misra Lifetime Achievement Award- Awardees

S.No

Year

Name of awardee

1.

2000-01

Abrar M. Khan, Aligarh, U.P.

2.

2002-03

H.K. Saksena, Kanpur, U.P. 

3.

2004-05

S.P. Raychaudhuri, New Delhi

4.

2006-07

R.L. Munjal, New Delhi 

5.

2008-09

Y.L. Nene, Hyderabad, Telangana 

6.

2010-11

AnupamVarma, New Delhi

7.

2012-13

R.S. Singh, Pantnagar, Uttarakhand 

8.

2014

C.V. Subramanian, Chennai,TN

9.

2015

A.N. Mukhopadhyay, Lucknow, UP 

10.

2016

B.B. Nagaich, Hamirpur, UP

11.

2017

Dr. C.D. Mayee, Nagpur, MS

12.

2018

Dr. M.N. Khare, Jabalpur, MP