Indian Phytopathological Society 

New Delhi

Login

IPS Recognition Award- Awardees

S.No.

Year

Name of awardee

 1.  

2010

A.N. Mukhopadhyay

 1.  

2010

B.L. Jalali

 1.  

2011

Y.R. Sarma

 1.  

2011

S. Nagarajan

 1.  

2012

C.D. Mayee

 1.  

2012

S.S. Chahal

 1.  

2013

D.V. Singh

 1.  

2013

S.J. Kolte

 1.  

2013

V.S. Thrimurty

 1.  

2013

Peter Kenmore

 1.  

2014

B.B. Nagaich

 1.  

2014

M.P. Srivastava

 1.  

2014

R.S. Mehrotra

 1.  

2015

C. Manoharachary

 1.  

2015

D.J. Patel

 1.  

2015

S.M. Paul Khurana

 1.  

2016

V. Muniyappa

 1.  

2016

Bineeta Sen

 1.  

2016

K.N. Bhagabati

 1.  

2016

P.K. Chakrabarty

 1.  

2017

T.S. Thind

 1.  

2017

V.G. Malathi

 1.  

2017

K.H. Anahosur

 1.  

2017

P.C. Trivedi

 1.  

2018

Kamal

 1.  

2018

Udit Narain

 1.  

2018

S.M. Reddy

 1.  

2018

N. Samajpati