IPS Mid-Eastern Zone Symposium 2021-22, ICAR-VPKAS, Almora